Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 4

w Radomiu ul. Kilińskiego 23

STATUT OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1634);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przedszkole Publiczne Nr 4, zwane dalej przedszkolem jest jednostką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Kilińskiego 23 w Radomiu. Oddziały zlokalizowane są również w siedzibie przy ul. Słowackiego 17 (MDK), w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. 25-go Czerwca 66 oraz w PSP Nr 13 ul. Sienkiewicza 13.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radom.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole używa nazwy:

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima

Kilińskiego 23

26-600 Radom

 

 1. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 5 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2.

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§3.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

§ 4.

Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.

§ 4a.

 1. Do zadań Przedszkola należy:

1)  Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                   i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)  Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)  Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,                             z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)  Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                   o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                                   w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych                   o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;

17)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

1a. Cele i zadania realizowane są poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 1. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec jednostki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 2. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5.

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • tematykę materiału edukacyjnego;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
 • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycieli i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
 3. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6.

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 6a.

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 7.

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 75 niniejszego statutu;
 • zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym;
 • opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
 • przestrzeganie liczebności grup;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 • kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • ogrodzenie terenu przedszkola;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 • wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 • dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§ 8.

 1. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy psychologicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni zwani dalej „specjalistami”.
 4. Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 9.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 • rodzicami;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (psycholog, pedagog);
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież

§ 10.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia   z wychowankiem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • poradni;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzież

§ 11.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika                         w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień;
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;

3a) zaburzeń zachowania i emocji;

 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • zaburzeń psychicznych;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych;
 • odmienności kulturowej

§ 12.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów                              i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

§ 13.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)  porad i konsultacji;

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 14.

W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci                              i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 15.

Godzina zajęć o których mowa w § 11 trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 min.

§ 16.

Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

§ 17.

 1. Wychowawca lub dyrektor planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami, w tym ustalają formy, okres udzielania pomocy i wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane
 2. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

§ 18.

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą oddzielną dokumentacje zgodnie z przepisami.

§ 19.

O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną dyrektor pisemnie informuje rodziców.

§ 20.

 1. Do zadań psychologa i pedagoga w przedszkolu należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 • wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom;
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 • diagnozowanie dojrzałości szkolnej;
 • udział w posiedzeniach Zespołu d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • realizacja zadań przypisanych Zespołom;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 • przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 • udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno- kompensacyjnych;
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21.

Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub niedostosowanych społecznie:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 § 22.

Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 23.

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka organizuje wczesne wspomaganie rozwoju.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 24.

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

§ 25.

Każdy z wymienionych organów w § 24 działa zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 26.

Dyrektor przedszkola:

 • kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 27.

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 28.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa Ustawa – Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

§ 29.

Dyrektor przedszkola

 1. Kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:
  • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • powołuje komisję rekrutacyjna gdy zachodzi taka potrzeba;
  • udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
  • przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
  • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
  • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu;
  • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale III statutu przedszkola;
  • zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;
  • dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział;
  • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne;
  • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania;
  • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
  • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
  • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;
  • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
  • skreśla z listy przyjętych do przedszkola;
  • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

23 a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 • zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich;
 • współpracuje z osobami/instytucjami, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;
 • organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego przedszkole  i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 1. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
  • opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
  • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
  • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola;
  • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;
  • dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
  • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
  • opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
  • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • przeprowadza co najmniej raz w ciągu roku przegląd techniczny budynku oraz przegląd stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
  • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
  • organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
  • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku jednostki;
  • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji jednostki zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
  • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
  • decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
  • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych w przedszkolu;
  • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  i pracownikom administracji i obsługi przedszkola
  • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
  • udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
  • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
  • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
  • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
  • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
  • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
  • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 30.

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 31.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 32.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 33.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 34.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy dziecka zapisanego do przedszkola;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 • uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

§ 35.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 • opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;
 • opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje projekt finansowy przedszkola, składanego przez Dyrektora;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza  i innowacyjna;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

§ 36.

Rada Pedagogiczna ponadto:

 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 37.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

§ 38.

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 39.

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 40.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 41.

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą być sporządzane w formie pisemnej papierowej bądź w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 42.

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
  1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
  2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
  3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
  4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
  5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
  6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
   • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
   • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
   • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
  7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
  8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców                                                       

 §43.

Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 • uchwala regulamin swojej działalności;

§ 44.

Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 • opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
 • opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
 • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
 • opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć.

§ 45.

Rada Rodziców może:

 • wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 46.

Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy współpracują ze sobą włączając się do wspólnych działań nie naruszając kompetencji każdego z nich.
 3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w statucie przedszkola.
 7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 47 niniejszego statutu.

§ 47.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
  • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  • dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 6. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 7. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§48.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 49.

Przedszkole jest co najmniej 5 – oddziałowe. Ilość oddziałów w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola, zatwierdzony przez organ prowadzący.

§ 50.

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 12 godzin dzienne: od 6.00 do 18.00.

§ 51.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 – 13.00.

§ 52.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 53.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 54.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 55.

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18.00.

§ 56.

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć i zabaw dostosowane do poszczególnych grup wiekowych;
 • kuchnię;
 • szatnię dla dzieci;
 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze
 • plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 57.

Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

§ 58.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 59.

 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe np.: zajęcia umuzykalniające, rytmika, profilaktyczne zajęcia logopedyczne, zajęcia taneczne, gra na instrumencie, (pianino, flet)
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są nieodpłatnie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Finansowane są przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 60.

 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo, właściwych dla danej grupy wiekowej.
 2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, zajęcia prowadzone są w grupie międzyoddziałowej.
 3. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 61.

Grupy międzyoddziałowe

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 7.00 i 16.00 – 18.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano                       i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
 3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

§ 62.

 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców finansowane są przez organ prowadzący przedszkole .
 2. Dopuszcza się możliwość finansowania zajęć dodatkowych z pozyskiwanych funduszy i środków unijnych.

§ 63.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

   § 64.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem, w miarę możliwości organizacyjnych, przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 65.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 21 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 66.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 67.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu obejmuje:

1) realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – godz. 8.00-13.00;

2) godziny płatne – świadczenia udzielane przez Przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – godz. 6.00-8.00 i 13.00-18.00

§ 68.

Odpłatność za przedszkole

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miasta Radom oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący w formie uchwały.
 3. Opłata miesięczna za świadczenia udzielane przez przedszkole składa się z opłaty za:

1) świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) opłaty za wyżywienie.

 1. Opłata za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział.
 2. Stawka godzinowa za jedną godzinę świadczeń ustalona jest na podstawie odrębnych przepisów i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, na których dziecko było obecne.
 3. Kwota opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 5. Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 6 ulega zmianie w przypadku zmiany przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, wysokości kosztów surowca przeznaczonego za wyżywienie.
 6. Zmiana wysokości opłaty miesięcznej obowiązuje od dnia jej wprowadzenia i nie wymaga zmiany obowiązującej umowy o świadczenie usług.
 7. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym wysokości wnoszonych opłat, rodzic przedkłada w Umowie o świadczenie usług. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 8. Umowa o świadczenie usług może być wypowiedziana przez:
  • rodziców za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym w formie pisemnej;
  • przedszkole za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zalegania z opłatą miesięczną za świadczone przez przedszkole usługi za okres jednego miesiąca.
 9. Opłatę miesięczną za korzystanie z usług przedszkola należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca, w formie gotówkowej u kasjera we wskazanym terminie.
 10. Rodzice mają możliwość uiszczania opłat za świadczenia i wyżywienie dzieci bezpośrednio na konto przedszkola.
 11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.
 12. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 69.

Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownicy ponoszą opłatę za te posiłki w wysokości równej kosztom ich przygotowania, ustalonym przez dyrektora jednostki.

§ 70.

 1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 71.

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

1) Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników

2) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości

3) Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

4) Opracowywanie analizy wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

5) Przeprowadzanie rad szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego;

6) Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;

7) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

8) Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

9) Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;

10) Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

11) Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

12) Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

13) Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;

14) Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;

15) Kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;

16) Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;

17) Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;

18) Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

19) Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

20) Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;

21) Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;

22) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;

23) Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

§ 72.

W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§73.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 74.

 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 • prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 • indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                    i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną);
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie                           o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju,                    w formach przyjętych w przedszkolu;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 • wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu ds. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • aktywny udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 • aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 • kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 • dbanie o wystrój sali ;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 • wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  • dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  • tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc           w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
  • organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
  • wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
  • wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
  • okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
  • unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
  • stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  • współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

12a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;

 • wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 • dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 • udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 • przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju                               i zachowania ich dziecka;

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§ 75.

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 • skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 • do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 • do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 • nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 • nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 • kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 • zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 • usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 • udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 76.

 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 • złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.
 1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 77.

 1. Do obowiązków głównego księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, polegające zwłaszcza na organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

 1. a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 2. b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 3. c) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 4. d) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zdań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 5. e) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za nie,
 6. f) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonanych przez poszczególne komórki.

2) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na:

 1. a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
 2. b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 3. c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniędzy,
 4. d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w posiadaniu jednostki,

4) Wykonanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli finansowej w zakresie powierzonych obowiązków.

5) Znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności finansowej jednostki.

6) Przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, bhp i p. poż.,

7) Przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej,

8) Przestrzeganie przepisów instrukcji, zarządzeń wewnętrznych, regulaminu pracy,

 1. Główny księgowy ma prawo:

1) Wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonane przez podległych mu pracowników, prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej;

2) Żądać od podległych pracowników udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

3) Żądać od podległych pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

 1. a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
 2. systemu kontroli wewnętrznej,
 3. systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,

4) Występować do dyrektora jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zadań, które nie leżą w zakresie głównego księgowego.

 1. Główny księgowy prowadzi rozliczenie związane z przyjmowaniem, zwalnianiem i przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników.
 2. Przygotowuje i prowadzi rozliczenia niezbędne do załatwienia spraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych stażu pracy.
 3. Sporządza sprawozdania w ustalonym terminie.
 4. Prowadzi dokumentację stanu faktycznego zatrudnienia i spraw kadrowych.
 5. Systematycznie uzupełnia wiadomości z zakresu prowadzonych spraw.
 6. Udziela niezbędnych informacji o w zakresie obejmującym stanowisko pracy.
 7. Wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb jednostki, zlecone przez dyrektora.
 8. Główny księgowy ponosi skutki prawne, cywilne, karne i dyscyplinarne podejmowanych decyzji. Odpowiada za straty wynikłe na rzecz skarbu państwa,

§ 78.

Zadania kasjera

 1. Do zadań kasjera związanych z obiegiem pieniędzy należy:
  • prowadzenie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej;
  • właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki;
  • przyjmowanie odpłatności od rodziców;
  • bieżące przekazywanie na właściwe rachunki bankowe pobranych wpływów;
  • podejmowanie gotówki z banku;
  • dokonywanie wpłat gotówkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na podstawie udokumentowanych dowodów rozchodowych;
  • sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych;
  • wypisywanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych.
 1. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) całokształt prac objętych zakresem obowiązków;

2) odpowiedzialność materialną za prawidłowe prowadzenie kasy i zabezpieczenie gotówki oraz właściwe przechowywanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów kasowych;

3) terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązków;

4) skutki prawne, cywilne oraz dyscyplinarne podejmowanych decyzji przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej.

 1. Kasjer podlega bezpośrednio głównemu księgowemu
 2. Kasjer jest uprawniony do podpisywania sporządzonych dokumentów objętych zakresem czynności.

§ 79.

Zadania pomocnika administracyjnego:

1) prowadzenie sekretariatu,

2) rejestrowanie pism wychodzących i wchodzących,

3) prowadzenie list obecności,

4) ewidencja czasu pracy pracowników obsługi,

5) prowadzenie zeszytu zwolnień lekarskich pracowników,

6) pisanie zleconej korespondencji,

7) aktualizowanie na bieżąco akt osobowych pracowników,

8) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki, zleconych przez dyrektora

§ 80.

Zadania starszego intendenta:

 • Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do podręcznych ksiąg inwentarzowych po ich uprzednim oszacowaniu,
  2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,
  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
 • Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
  1. wykonywanie badań profilaktycznych,
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,
  3. udział w szkoleniach bhp i p/poż,
  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,
  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. wykonywanie poleceń dyrektora.
 • Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:
  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,
  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,
  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,
  4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
  5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
  6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

§ 81.

Zadania kucharki:

 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 • pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą  i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 • utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 • pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
 • znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 • natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 82.

Zadania pomocy kuchennej:

 • obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 • rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 • mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 • sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
 • wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
 • zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
 • znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 • współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 83.

Zadania opiekunki przedszkolnej:

 • Sprzątanie i utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
  1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,
  2. zmiana ręczników (pranie i prasowanie),
  3. c) generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
  4. d) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,
  5. e) mycie zabawek, sprzętów, mebli.
 • Opieka nad dziećmi:
  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,
  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,
  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
  5. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 • Przestrzeganie BHP:
  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
 • Gospodarka materiałowa:
  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,
  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
 • Sprawy ogólne:
  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,
  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,
  3. mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
  5. zmywanie, pastowanie podłóg w miarę potrzeby częściowo lub całości.
 • Organizacja posiłków:
  1. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.
  2. przynoszenie naczyń do jadalni (sali) nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem ,
  3. rozdawanie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni,
  4. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),
  5. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,
  6. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu) ,
  7. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
  8. odpowiedzialność za sztućce.
 • § 84.

Zadania dozorcy/robotnika gospodarczego:

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 • systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 • wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, zlecanych przez dyrektora;
 • dbanie o powierzony sprzęt;
 • utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 • wykonywanie poleceń dyrektora.

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

§85.

1 Zasady rekrutacji do przedszkola.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wykorzystując system elektronicznej rekrutacji do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radom.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku (w miesiącach marzec – kwiecień) na zasadach i w terminach ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w jednostce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego „Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola”.
 4. Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole jest prowadzona w sposób automatyczny na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Przyjmowanie dzieci w ciągu roku odbywa się w miarę posiadanych miejsc, decyzją dyrektora.

§86.

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3- 6 lat.

§ 87.

Dziecko w wieku 5 lat może odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

§ 88.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej,                            w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

§ 89.

1 W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 1. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:
  • niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki;
  • szybszego niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

§ 90.

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 1. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowaniu jego godności osobistej;
 • poszanowaniu własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.
 • indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 29;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
 • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 91.

Nagrody i kary

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
 • ustną pochwałą nauczyciela.
 • pochwałą do rodziców,
 • nagrodą rzeczową,
 • listem gratulacyjnym,
 • pochwałą dyrektora,
 • odznaką honorowego przedszkola.
 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu poprzez:
 • reprymendę – rozmowę z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 • odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
 • odsunięcie i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
 • powtarzanie poprawnego zachowania,
 • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 92.

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
 • zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
 • utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 1. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której nauczyciel grupy referuje problem.
 2. Nauczyciel zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 4. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 6. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
 8. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

§93.

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:
  • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
  • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
  • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
  • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
  • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
  • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
  • zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
  • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
  • wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
  • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
  • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
  • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
  • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
  • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  • znać i przestrzegać postanowienia statutu;
  • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
  • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
  • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
  • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  • bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
  • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
  • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
  • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
  • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 94.

Formy współpracy z rodzicami

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 • ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
  1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
  2. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
  3. rozmowy indywidualne,
  4. zebrania grupowe i ogólne,
  5. gazetkę dla rodziców
 • uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
 2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
 3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach                         i trudnościach dziecka.
 4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie, którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych);

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju                                   i propozycji działań wspomagających;

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka                              i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

§ 95.

Informacje porządkowe dla rodziców

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 -10.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie do godziny 8.30 lub poprzedniego dnia do nauczycielki grupy.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub osobie dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
 8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
 10. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielce aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 96.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko odbiera z przedszkola rodzic lub inna osoba, upoważniona na piśmie przez rodziców, do odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 18.00.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka poprzez wpis w kartę informacyjną i potwierdza je własnoręcznym podpisem.
 5. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może upoważnić inne osoby do odbioru dziecka. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 6. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających). Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę – do 19.00 Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 97.

Wyposażenie wychowanka

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę (w przypadku leżakowania), worek z ubraniami na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczycielki podają do wiadomości rodziców spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

ROZDZIAŁ IX

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

§ 98.

Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu

 1. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.
 2. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.
 3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
 4. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
 5. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 6. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych  i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.
 8. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.
 9. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz odprowadzić je po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponoszą nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek przedszkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.
 2. Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
 3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola
 4. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Przedszkola.
 5. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 99.

 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych przedszkola.

§  100.

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

§ 101.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 102.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 103.

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§104.

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§105.

O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§106.

Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej

Traci moc Statut Przedszkola Publicznego Nr 4 (tekst jednolity) z dnia  30.08.2013r.

Statut Przedszkola (tekst jednolity) został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą z dnia 10 listopada 2017 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej